fbpx

Algemene voorwaarden

TOEPASSINGSGEBIED

Art. 1. Deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als aanvaard door de deelnemer door het enkele feit van de inschrijving voor een vorming/training/opleiding, zelfs indien ze in strijd zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.

Art. 2. De aanbieder behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

INSCHRIJVINGEN

Art. 3. Inschrijvingen gebeuren online via de website, tenzij anders vermeld.

Art. 4. Bij individuele inschrijving ontvangt u (1) een bevestigingsmail en (2) een mail met de digitale factuur.

Art. 5. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus krijgt u een uitnodiging met de praktische gegevens.

Art. 6. Tijdens de inschrijvingsprocedure kan u een bestelbonreferentie opgeven, indien u hiervan een vermelding wenst op de factuur. Indien u een bestelbonreferentie op de factuur wenst, nadat deze reeds is opgesteld, moet u ten laatste twee weken na inschrijving de bestelbon (met vermelding van de naam van de deelnemer(s) én de volledige naam en plaats van de vorming) bezorgen.

Art. 7. Elke deelnemer kan aanduiden dat hij een elektronisch attest van deelname wenst te ontvangen. Voor webinars worden geen attesten uitgereikt.

Art. 8. Bij alle correspondentie is steeds de naam van de deelnemer(s), de volledige naam en plaats van de vorming vereist. Zo niet zal uw aanvraag niet behandeld worden.

Art.9. Door de inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met deze voorwaarden.

BETALING

Art. 10. Het inschrijvingsgeld voor een vorming wordt door de aanbieder vermeld bij de aankondiging van de vorming. Het inschrijvingsgeld kan steeds gewijzigd worden door de aanbieder, zonder voorafgaand bericht aan de klant. Zodra echter een inschrijving is gebeurd, geldt het inschrijvingsgeld dat van toepassing op het ogenblik van de inschrijving.
De manier van betaling van het inschrijvingsgeld voor een vorming wordt bepaald door de aanbieder en vermeld bij de aankondiging van de vorming.

Art. 11. Betalingen dienen actueel voornamelijk te gebeuren via het aangeboden betaalplatform i.s.m betaalprovider Mollie.
Indien toch een andere betaalwijze is aangegeven, dient de klant bij de inschrijving de betaalwijze aan te duiden. Deze keuze is onherroepelijk voor de betrokken vorming. Facturen kunnen niet meer worden uitgereikt nadat de betaling is gebeurd.
De van de verkoper uitgaande facturen of betalingsverzoeken zijn betaalbaar op het adres van haar maatschappelijke zetel, dertig dagen na datum factuur of betalingsverzoek, behoudens wanneer andere betalingsvoorwaarden zijn vermeld. Bij niet betaling van het verschuldigde bedrag op de datum van de factuur of betalingsverzoek, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf die vervaldag een intrest van 8 % pr jaar verschuldigd op het bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 8 % op dat bedrag, met een minimum van 25,00 euro.

Art. 12. De niet-betaling van een factuur of betalingsverzoek op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande schulden van de klant tot gevolg, zelfs de niet – vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
De aanbieder houdt zich het recht voor om bij niet – betaling door de klant nog niet geleverde prestaties te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten op voorwaarde dat hij de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengt.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Art. 13. Annulaties moeten steeds schriftelijk of per e-mail gemeld worden op het in de bevestigingsmail weergegeven e-mailadres.

Art. 14. Bij annulatie minder dan twee weken voor de aanvang van de vorming is het volledige bedrag verschuldigd.
Bij annulatie van uw deelname minder dan één maand voor de scholingsdatum wordt 30 EUR annulatiekosten aangerekend.
U mag zich wel laten vervangen door een collega zonder dat deze kosten meegerekend worden. Eventuele vervangingen moeten steeds schriftelijk of gemeld worden aan het secretariaat en dit uiterlijk 2 werkdagen voor de (begin)datum van de vorming.
Onder annulering wordt verstaan : het afmelden en / of niet verschijnen op de vorming om welke reden dan ook.

Art. 15. De aanbieder kan de door de klant geplaatst inschrijving steeds annuleren of de modaliteiten van de vorming wijzigen in geval van overmacht of onvoldoende inschrijvingen, zonder dat de klant recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook, behoudens de terugbetaling van het inschrijvingsgeld wanneer de klant niet deelneemt.

Art. 16. In geval van overmacht, verwittigt de aanbieder alle deelnemers en stelt desgevallend een vervangdag voor.

Art. 17. Indien de vorming door coronamaatregelen niet kan doorgaan, bieden we de vorming online aan. Eventueel wordt een nieuw tijdstip afgesproken.

BETALENDE WEBINARS

Art. 18. Inschrijvingen op een webinar kunnen op geen enkele wijze geannuleerd worden.

Art. 19. Inloggegevens zijn persoonlijk. Bij misbruik van de verkregen link zullen extra kosten verhaald worden op de misbruiker.
Wie zich onrechtmatig inschrijft, zal nadien aangemaand worden tot betaling. Onder geen enkel geding zal ingegaan worden op de vraag tot annulatie of schrapping.

Art. 20. Enkel de ingeschreven afwezige deelnemers, hebben recht op de link om de webinar nadien te bekijken. De link zal maximaal 3 dagen ter beschikking zijn. Het webinarsysteem zal de link nadien automatisch sturen naar de ingeschreven afwezige deelnemers. Onder geen enkel geding kunnen de andere deelnemers aanspraak maken op de link.

Art. 21. Voor webinars worden geen deelname-attesten uitgereikt.

PRIVACY – PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Art. 22. De aanbieder verbindt zich ertoe de Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en de hierop aansluitende Belgische wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

AUTEURSRECHTEN

Art. 23. Alle materialen die u ontvangt van beweging.academie vzw zijn auteursrechtelijk beschermd. Gelieve steeds aan bronvermelding te doen wanneer u materialen gebruikt die beweging.academie vzw, haar medewerkers en haar partners werden ontwikkeld. U doet dat door telkens beweging.academie vzw te vermelden of het logo weer te geven bij presentaties, op documenten, etc of wanneer u de pers te woord staat bij de werking waarvoor u beroep deed/doet op beweging.academie.

EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT

Art. 24.  Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de gesloten overeenkomsten en de onderhavige algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de klant en de verkoper als enige bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.

Art. 25. Ieder geschil tussen de klant en de aanbieder wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

***

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.